Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o.

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
2. OBJEDNÁVANIE
3. CENY
4. PLATBY
5. DODACIE PODMIENKY
6. DORUČENIE TOVARU
7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
8. VRÁTENIE TOVARU - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
9. AKCIE A ZĽAVNENÝ TOVAR
10.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
11.UPOZORNENIE O PREBERANÍ ZÁSIELKY !!!

1.) VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o..

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá kontaktuje FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. s úmyslom kúpy tovaru, ktorý FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. ponúka. Tovar je možné objednať nasledujúcimi spôsobmi: - ústne (osobne v predajni) - písomne (poštou, e-mailom, faxom) - v internetovom obchode Lehota, na ktorú je možné zmluvu na kúpu tovaru uzavrieť je 24 mesiacov.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. s požiadavkou, aby jej FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru. Pri registrácii kupujúceho ako "spoločnosť" (obec, športový klub, s.r.o. ...) mimo fyzických osôb nepodnikateľov, je povinné uviesť pridelené IČO: (až na pár vínimiek) a pri podnikateľoch pridelené DIČ. Finančná správa za nesprávne vyplnený kontrolný výkaz može udeliť daňovému subjektu pokutu až do výšky 10.000,- €.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.

1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

1.7 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.funstar.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov na základe Zbierky zákonov SR - zákon č. 102/2014 : Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.8 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.funstar.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

2.) OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach www.funstar.sk
b) e-mailom
c) osobne na adrese FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o..

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní od uzatvorenia zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke www.andro.sk, alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. kupujúcemu storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich odošle na adresu poštovou poukážkou.

2.6 FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť).

3.) CENY

3.1 FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. sme platcom DPH - všetky ceny uvedené v katalógu sú konečné ceny s 20% DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu a platbu tovaru - spôsob doručenia a platby, aký si kupujúci vyberie. FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. balné neúčtuje.

4.) PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci prevodom na účet FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. na základe proforma (zálohovej) faktúry, ktorá je posielana na registrovaný e-mail zákazníkovi. Na základe odoslanej objednávky vystaví FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Tútu platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o.,
c) poštovou poukážkou na pošte,
d) v hotovosti na adrese FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o..

e) platobnou kartou na predajniach FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o.

4.2 V prípade osobného odberu tovaru na adrese FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. je možné objednať tovar aj v hodnote nad 330,- EUR.

4.3 Platba na dobierku je možná len do výšky objednávky 500.- EUR. a FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. si účtuje poplatok za dobierku vo výške 1,00.- EUR.

4.4 FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. pri platbe prevodným príkazom z účtu, prípadne priamym vkladom na účet predajcu, alebo poštovou poukážkou sa Vaše náklady na doručenie znížia o hodnotu dobierky. Podrobné pokyny sú uvedené v časti Doručenie tovaru.

4.5 Za doručenie objednaného tovaru predávajúci FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. účtuje prepravné náklady vo výške:
■4,0 EUR pri zaslaní kuriérnou službou bez dobierky (platba vopred) do hmotnosti 5kg.
■5,00 EUR pri zaslaní kuriérnou službou bez dobierky (platba vopred) do hmotnosti 10kg.
■pri zaslaní objednaného tovaru na dobierku si predávajúci účtuje poplatok 1,00 EUR za službu "dobierka".
■DORUČENIE ZDARMA: Len v prípade aktuálnej akcie sa náklady na poštovné a dobierku neúčtujú. Zľava sa nevzťahuje na stoly, roboty, ohrádky a tovar podliehajúci osobitnému režimu prepravy (napr. hmotnosť nad 10kg). Uvedená zľava na "doručenie zdarma" sa nezobrazí po automatickom vygenerovaní objednávky, ale až po spracovaní objednávky a zaslaní faktúry firmou FUNSTAR SLOVAKIA na e-mail zákazníka. Uvedená akcia sa vzťahuje iba pre koncového zákazníka.

4.6 Platba je možná len v mene EURO.

4.7 Daňový doklad (faktúru) posiela FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. kupujúcemu elektronickou formou, do registrovaného e-mailu zákazníkom. V balíku spolu s tovarom dostanete faktúru len na vyžiadanie - uveďte prosím do poznámky k objednávke.

5.) DODACIE PODMIENKY

5.1 Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. nepredstavuje aktuálny stav zásob, ale sortiment, ktorý ponúkajú jednotliví distribútori, pričom len časť tovaru je držaná na sklade.

5.2 Dodacia lehota na tovar v ponuke FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. je do 1-3 pracovných dní (po potvrdení objednávky), pokiaľ je žiadaný tovar na sklade. V prípade, že sa musí objednať z centrálneho skladu v zahraničí, sa dodacia lehota predĺži na 10-14 dní, pokiaľ sa nejadná o tovar z Ázie. O dodacej lehote a termíne dodania bude FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom, faxom, alebo po telefonickom dohovore. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. je do 2-3 pracovných dní od potvrdenia objednávky v prípade, že tovar je aktuálne na sklade.

5.3 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

5.4 Tovar, ktorý je na sklade FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o., bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky pri platbe na dobierku. Pri ostatnej platbe uvedenej v bode Platby 4.4 sa tovar expeduje ihneď po uhradení proforma (zálohovej) faktúry kupujúcim.

5.5 Súčasťou dodávky nie je inštalácia a rozloženie tovaru (stolnotenisové roboty, stoly a príslušenstvo).

6.) DORUČENIE TOVARU

6.1 Predaj a doručenie tovaru je obmedzené na územie SR. Pre informácie o doručení do zahraničia kontaktujte FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. e-mailom.

6.2 FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) kuriérskou službou v nasledový pracovný deň ak je požadovaný tovar na sklade a po splnení podmienok v bode Doručenie tovaru 5.3
b) osobný odber tovaru na adrese predajne FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o.:

Topoľčany - Tovarnícka 959/14, 95501 Topoľčany

Pri objednávkach tovaru s hmotnosťou nad 10 kg. (napr. stolnotenisových stolov) je cena za dopravu prekalkulovaná podľa hmotnosti a aktuálnych cien doručovateľských - kuriérskych služieb.

6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.5 V prípade doručenia tovarom prepravcom (kuriérom) je tovar poistený v plnej výške a v prípade potreby prepravovaný s označením „Krehký“.

6.6 Pokiaľ si kupujúci nevyžiada zaslať faktúru spolu s tovarom, dodá FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. kupujúcemu faktúru (daňový doklad) elektronicky. Tento slúži aj ako dodací list, návod na použitie a obsluhu.

6.7 Za tovar zodpovedá FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. až po jeho prevzatie kupujúcim. Pri prevzatí je kupujúci povinný prekontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený (kartón, obálka) nie je poškodený, natrhnutý, prípadne nevykazuje známky otvorenia. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.8 FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade Vám predávajúci túto skutočnosť oznámi a kupujúcemu FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. vráti peniaze v plnej výške.

7.) ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Tovar v ponuke FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. je nakúpený od autorizovaných distribútorov jednotlivých značiek a je určený pre slovenský trh.

7.2 Reklamačný poriadok

Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie.

Ak kupujúci  uplatní  reklamáciu ,predávajúci  alebo ním poverený zamestnanec alebo  určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka , ktoré sú uvedené v odseku 2.1 tohto reklamačného poriadku , t.j. práva požadovať výmenu tovaru ,opravu  (odstránenie vady ) tovaru , primeranú zľavu z ceny tovaru alebo právo odstúpenia od zmluvy.

Predávajúci  alebo ním poverený  zamestnanec je povinný na základe  rozhodnutia  kupujúceho o tom , ktoré z práv zo záruky  uplatňuje  , určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď  , v zložitých prípadoch  najneskôr do  3 pracovných dní  odo dňa  uplatnenia reklamácie , v odôvodnených prípadoch  , najmä  ak  sa vyžaduje  zložité technické  zhodnotenie stavu tovaru  ,najneskôr  do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie . Po určení spôsobu  vybavenia  reklamácie  sa reklamácia vybaví ihneď , v odôvodnených  prípadoch možno reklamáciu  vybaviť aj neskôr  , vybavenie reklamácie  však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa  uplatnenia reklamácie . Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok ( § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa) .

V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy tovaru , predávajúci môže vybaviť reklamáciu  zamietnutím  len na základe  odborného posúdenia . Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia  nemožno od kupujúceho vyžadovať  úhradu nákladov  na odborné posúdenie  ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia  odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa  vybavenia reklamácie.

Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy tovaru  ,predávajúci je povinný informovať  kupujúceho o tom , komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie  , pričom túto informáciu uvedie v doklade o vybavení reklamácie . Odborným  posúdením  sa na účely vybavenia  reklamácií rozumie  o.i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby  oprávnenej výrobcom  na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n ) Zákona o ochrane spotrebiteľa).

Ak je výrobok  zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe  , náklady odborného posúdenia  , ako aj všetky ostatné  s tým súvisiace účelne vynaložené  náklady znáša predávajúci bez ohľadu  na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci  odborným posúdením preukáže zodpovednosť  predávajúceho za vadu  , môže reklamáciu uplatniť znova , počas vykonávania odborného posúdenia  záručná doba neplynie . Predávajúci je povinný  kupujúcemu uhradiť  do 14 dní odo dňa znova  znova uplatnenia reklamácie všetky náklady  vynaložené na odborné posúdenie  , ako aj všetky s tým súvisiace  účelne vynaložené náklady . Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie  (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa) . Pri uplatnení reklamácie spôsobom podľa bodu 2.1 (A) vyššie , t.j. pri doručení  písomnej reklamácie  spolu s tovarom  poštou na korešpondenčnú adresu  predávajúceho  , predávajúci doručí kupujúcemu  potvrdenie o uplatnení reklamácie  ihneď , najneskôr však  spolu s dokladom o vybavení  reklamácie , doručením potvrdzujúceho emailu na emailovú adresu  kupujúceho , ktorú kupujúci uviedol pri objednávke tovaru. Pri uplatnení reklamácie spôsobom  podľa bodu 2.1 (B) vyššie , t.j. uplatnením reklamácie v prevádzke  predávajúceho , vydá predávajúci kupujúcemu ako potvrdenie o uplatnení reklamácie kópiu reklamačného protokolu.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať zákazníkovi písomný doklad najneskôr do 30 dní  od dátumu uplatnenia reklamácie  ( § 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa ). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného  protokolu  s vyplnenou kolˇonkou  vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

Záručné podmienky a záručná doba

  1. Na zakúpený tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba  začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
  2. Ku každému tovaru  zakúpenému u predávajúceho je pri jeho  dodaní  kupujúcemu priložená faktúra  ( resp. doklad o kúpe tovaru ) , ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
  3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný čo najpresnejšie  popísať vadu  , pre ktorú tovar reklamuje.
  4. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru , ktorá vznikla  v priebehu záručnej doby  v dôsledku jeho opotrebenia nesprávneho používania , nedostatočného , alebo  nevhodného ošetrenia v dôsledku  prirodzených zmien materiálov  z ktorých je tovar vyrobený , v dôsledku  akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

8.) VRÁTENIE TOVARU - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1 V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a vrátenie zakúpeného tovaru je potrebné predávajúcemu zaslať do 14 pracovných dní.

8.2 Kupujúci je povinný tovar vrátiť odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho : FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o., Tovarnícka 14, 955 01 Topoľčany, (tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale naopak bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar mechanicky, ani inak nepoškodený.

8.3 Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený mechanicky, alebo nesprávnym používaním, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek mechanicky poškodený, či poškodený nesprávnym používaním spotrebiteľa,  predávajúci je oprávnený domáhať sa zodpovednosti za vznikmutú škodu na súde.To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

8.4 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

Podľa § 7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí :

"Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

odporúčame vo veci písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie zaplatenej kúpnej ceny."

Na základe uvedeného môžete odstúpiť od kúpnej zmluvy  aj emailovou správou prípadne použitím formulára na v kolonke ODSTÚPENIE OD ZMLUVY/VRÁTENIE TOVARU. ktorý má byť dostupný na stránke predávajúceho a žiadať vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.  Predávajúci je povinný podľa § 9 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  vrátiť  Vám zaplatenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskoršie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

 

9.) AKCIE A ZĽAVNENÝ TOVAR

9.1
Pri akciovom a výpredajovom tovare už nemusia byť všetky modely a veľkosti dostupné. V prípade nejasností nás prosím kontaktujte.
Do celkovej hodnoty tovaru sa nezahŕňajú náklady na prepravu tovaru (doručenie) a dobierku.

10.) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.

Dňa 25. 5. 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

OBSAH

1.      Kto je správca vašich osobných údajov? 

2.      Aké vaše osobné údaje spracúvame? 

3.      Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú? 

4.      Na aké účely ste poskytli svoj súhlas? 

6.      Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje? 

7.      Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom? 

8.      Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov? 

9.      Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov? 

 

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť: FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o.

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť a riešiť vaše potreby.

■ Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.

■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

■ Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby.

■ Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

■ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,

■ automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,

■ prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

5. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 5 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spolonosti, váš súhlas bude v platnosti 5 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

6. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môže mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: 0915 330 066 poslaním e-mailu na adresu: hermann@funstar.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: Tovarnícka 959/14, 955 01 Topoľčany

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

8. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.

■Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovať posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali.

■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.

■ Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať  v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.

■Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti.

■Písomným vyhlásením podaným v ktorejkoľvek pobočke. Aktuálny zoznam pobočiek nájdete tu:

Tovarnícka 14, 955 01 Topoľčany

 

11. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

11.1 Spory Užívateľa a Obchodníka so sídlom v Slovenskej republike

11.2. Užívateľ - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Obchodník porušil jeho práva. Ak Obchodník na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Užívateľ – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Užívateľ – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na Prevádzkovateľa je info@naradiemlm.eu . Užívateľ – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Užívateľom - spotrebiteľom a Obchodníkom - predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Užívateľa - spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

11.3.  Užívatelia - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Užívateľ - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Užívateľ - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Užívateľ - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti

11.)

UPOZORNENIE!!!!!

Kontrola pri preberaní tovaru

chceli by sme Vás upozorniť o dôkladnú kontrolu pri prevzatí zásielky

Pri preberaní balíka od kuriérskych spoločností  pristupujte  zodpovedne. Balík by ste mali minimálne vizuálne skontrolovať, je to prvý stupeň, kedy máte možnosť tovar v kompromitujúcom stave odmietnuť. V prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu či akéhokoľvek podozrenia, že by obsah zásielky mohol byť poškodený, odporúčame zásielku neprebrať. Prípadne, ak tovar potrebujete  prevziať, treba to riešiť priamo s vodičom prepravnej spoločnosti na mieste – a to zápisom o škode, aby ste mali dôkaz, že ste prebrali zásielku, ktorej obal bol poškodený. V každom prípade však máte  nárok si obsah zásielky vizuálne skontrolovať . Treba si uvedomiť, že preberaním zásielky podpisujete a tým preberáte aj zodpovednosť za tovar. Odporúčame tiež urobiť si fotografiu poškodeného obalu pre prípadnú reklamáciu.

S pozdravom Funstar Slovakia, s.r.o                                                                               

V Topoľčanoch, 1.1.2023

Kontaktné údaje

FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o.
Tovarnícka 959/14
Topoľčany
95501

Kontaktná osoba:
Branislav Hermann, Mgr.
Telefón: 0915330066 TOPOĽČANY
E-mail: obchod@funstar.sk

 

 

 

Newsletter

Vložte svoju e-mailovú adresu

Naše služby

O spoločnosti

Platby

typy platieb

Copyright © 2015 - 2024 FUNSTAR s.r.o.